โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดแบบเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upวันที่ 1-2เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดแบบเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upวันที่ 1-2เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา