โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทำธุรกิจอาหารสุขภาพจากเห็ดภายในใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทำธุรกิจอาหารสุขภาพจากเห็ดภายในใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา