โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฝึกอบรมแผนธุรกิจ โครงการทักษะอาชีพท่องเที่ยวชุมชน | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมฝึกอบรมแผนธุรกิจ โครงการทักษะอาชีพท่องเที่ยวชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา