โลโก้เว็บไซต์ โครงการทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กิจกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กิจกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา