โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ที่มีผลงานวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้  | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ที่มีผลงานวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ที่มีผลงานวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้  ส่งทีมเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดสรรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม Boot campร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์หน่วยงานละไม่เกิน 2 ทีม โดยในแต่ละทีมต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักศึกษาไม่เกิน 5 คน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/bRrjPDrvLw54U1kT8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายดอน  วิละคำ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0675 7454 และ นายปฏิพัทธ์  สวัสดี หมายเลขโทรศัพท์ 08 1925 7955  เป็นผู้ประสานงาน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา