โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดแบบเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upวันที่ 1-2เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดแบบเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upวันที่ 1-2เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 เมษายน 2560 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา