โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 

​​​

นางสาวภควดี วุฒิวัย 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวแสงเดือน   เหล่าสูง

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการโครงการฯ

 

นายอัฎษกร   สายปินตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานและประสานงานโครงการฯ

นางสาวจาริณี   อุปกิจ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา