โลโก้เว็บไซต์ ความเป็นมา | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเป็นมา


ความเป็นมา

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna)  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาปี พ.ศ 2557 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนาม ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 ให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna Business Incubator : RMUTLBI)  

 

          นับตั้งแต่ก่อตั้งมาจวบจนถึงปัจจุบัน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นทักษะสามัญ (General Skills) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skills) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) และประกอบธุรกิจได้ในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนายังได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน     สถานประกอบการ และนำเอาศักยภาพและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ที่สามารถให้บริการ ด้านการให้คำปรึกษา การประสานเชิงธุรกิจ    การให้บริการการผลิต การตลาดและการเงิน โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกิดใหม่ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นและสามารถบ่มเพาะให้เจริญเติบโตจนสามารถพัฒนาเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา