โลโก้เว็บไซต์ การให้บริการ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

การให้บริการ


การให้บริการ

 

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร ล้านนา มุ่งมั่นในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว โดยการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างภายในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนผลงานวิจัยจากคณะและศูนย์ปฏิบัติการ บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้มีเชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ประกอบกับการเชื่อมโยงประสานงานกันหน่วยงานภาคเอกชน อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท (Start up Company) และดำเนินธุรกิจต่อไปจนกว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาจะสามารถบริหารจัดการจนเข้มแข็งพอที่จะดูแลตัวเองได้และกลายเป็น Spin-off Company ต่อไป โดยมีระยะเวลาของการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ 1-2 ปี

 

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 

  •  บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องแผนธุรกิจ และการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
  • บริการเป็นตัวกลางในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง ได้แก่ ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่จะให้คำแนะนำด้านธุรกิจทุกด้าน ทั้งในด้านของการบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารบุคคล การตลาดส่งออก เป็นต้น ทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางในด้านการผลิต, เทคโนโลยี, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  •  บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต การบริหาร เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจได้โดยถูกต้อง
  •  จัดหาเครือค่ายพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมให้คำปรึกษา หรือร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการและชุมชน ในรูปแบบที่ได้รับผลประโยชน์ และเป็นที่พอใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Win-Win)
  •  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการคือ การนำเอาผลของงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น ทำต้นแบบ ทดสอบด้านคุณภาพ ความปลอดภัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้นการให้บริการด้านคำปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแก่ผู้ประกอบการ

 

 

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ 1  ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ

ผู้มีสนใจในการประกอบธุรกิจใหม่ประกอบด้วย นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า มทร ล้านนา อาจารย์  นักวิจัย  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจโดยส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์

มาตามที่อยู่ดังนี้

                                     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (ชั้น 4 อาคารเรียนรวม)

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  

                                     128 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

                                     อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

                                      E-mail: rmutl.ubi2016@gmail.com

 

 

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินผู้สมัครเบื้องต้น โดยคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ

ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครร่วมกิจกรรมจะได้รับการติดต่อหรือเข้ารับการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพความเป็นไปได้ของธุรกิจซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจะต้องนำเสนอแนวคิดธุรกิจแก่คณะกรรมการกลั่นกรอง                   (UBI Screening Committee)

 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผู้สมัครโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผู้สมัครนำเสนอแนวคิดธุรกิจแก่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการบ่มเพาะและให้ข้อคิดเห็นแนวทางในการบ่มเพาะต่อผู้ผ่านการพิจารณา

 

ขั้นตอนที่ 4  การจัดทำแผนธุรกิจ

          ผู้เข้ารับการบ่มเพาะต้องจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นของธุรกิจที่จะดำเนินการ โดยได้รับการแนะนำจากทีมงานของหน่วยบ่มเพาะ

 

ขั้นตอนที่ 5  กิจกรรมการบ่มเพาะ   

          ผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถขอรับบริการต่าง ๆ จากศูนย์บ่มเพาะ ในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ดังนี้   

การบริการคำปรึกษาแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ (Business Consulting) และการบริการความช่วยเหลือในการ   จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) โดย RMUTL-UBI จะสรรหาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้าน    วิชาการในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ  

 การบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการให้บริการวิชาการในด้านการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยอาศัยองค์ความรู้  เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

 

 

ขั้นตอนที่ 6  การประเมินผล

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีการรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ยอดขาย  แก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะธุรกิจของโครงการทุก  6  เดือน 12 เดือน  18 เดือน และ  24 เดือน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา