โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกสาขาอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น

และระดับสากล

 

 

พันธกิจ

 

1. ใช้องค์ความรู้และความเชียวชาญของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

2.ให้บริการและคำปรึกษาธุรกิจแก่นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า คณาจารย์ และชุมชนในเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยในการก่อตั้งและริเริ่มดำเนินธุรกิจ

3.ช่วยเหลือด้านวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

4.จัดตั้ง Student Entrepreneur Club เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทางธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

5.สร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผุ้ประกอบการรายใหม่จากผุ้เข้าร่วมโครงการทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา