โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

128 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

E-mail: rmutl.ubi2016@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงานบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 084 147 9215 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา