โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา (ชั้น 4 อาคารเรียนรวม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

128 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

E-mail: rmutl.ubi2016@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา