โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างหน่วยงาน | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นางสาวภควดี วุฒิวัย

นางสาวภควดี วุฒิวัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา