โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)  | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 3333 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง  
  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท !   
  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ 
ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy  เช่น 
 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ 
 นวัตกรรมการเกษตร 
 นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 นวัตกรรมด้านอาหาร 
 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy 
เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. Clip Video ความยาวไม่เกิน 3 นาที
2. รายละเอียดผลงาน(Project Proposal)
3. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยจะต้องระบุรายละเอียด ผลงานเบื้องต้น และ Business Model Canvas
4. นักศึกษาต้องตรวจสอบการคัดเลือกและการละเมิดผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -  30 เมษายน 2566   
ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code 
ใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1-ZKgycyA4ozmS6FD-CzVYtD4cQGIqzZI?fbclid=IwAR23CnTRaGweinHH_DKnQ3fJxiZtMvD_7jOUewpkmcjldUTuPW1QYcolmJ8

Project Proposal https://drive.google.com/drive/folders/1cMDJg3qEGQkIxz5wx2SUxj-Hy23abIeX?fbclid=IwAR120OKwlN6mwp7_qXgCWuCoDK31n255UwfiOe4fnkvxc7XjgR4oXggMWXc
**หมายเหตุ : 
1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566 
2. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ของสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา