โลโก้เว็บไซต์ UBI RMUTL นำ Start up 3 ทีม รายงานผลการบ่มเพาะธุรกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

UBI RMUTL นำ Start up 3 ทีม รายงานผลการบ่มเพาะธุรกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 โดย Pakawadee Wutthiwai จำนวนผู้เข้าชม 907 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (University Business Incubator) นำทีมบ่มเพาะ ประเภท Start up จำนวน 3 ทีม ได้แก่ Start up - 1 ทีม ปรุงนา , Start up -2 ทีม TRACXPERT และ Start up -3 ทีม Chiang Rai Smart Model เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ NSP Exhibition Hall (B1) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

ทีมที่อยู่ในระหว่างการบ่มเพาะ ดังนี้

Start up - 1 ทีม ปรุงนา ผลิตภัณฑ์น้ำปู

นำทีมโดย ดร.ลมัย ผัสดี, อ.เตชิษ สันสี นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษา วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Start up -2 ทีม TRACXPERT ระบบรู้จำและระบุป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ IOT

นำทีมโดย อ.สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี พร้อมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก

Start up -3 ทีม Chiang Rai Smart Model ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร กล้วยน้ำว้า เช่น กล้วยหนึบ กล้วยตาก กล้วยเส้น ผงกล้วย แกรโนล่า เป็นต้น

นำทีมโดย อ.หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชมพูนุท พ่วงทรัพย์สิน ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ คุณณิชกมล โพธิ์แก้ว ตัวแทนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อนำมารูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสนับสนุนการบ่มเพาะบุคลากรมทร.ล้านนาให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา