โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 3677 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ University Business Incubator มทร.ล้านนา

เปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ/ธุรกิจ ของตนเองที่มีความพร้อมความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจ

นำเสนอกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะให้มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน ครั้งที่ 2

ระดับการกลั่นกรองเข้ารับการบ่มเพาะ

 1. ระดับต้นแบบ (Pre-Incubation)
 2. ระดับบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Start–up Company)

ข้อสังเกต : ระดับ Pre-incubation : มีแนวคิดธุรกิจ,ระดับ Start-up : มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่พร้อมจะพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ชัดเจน

คุณสมบัติผู้ที่สมัครได้

 • นักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
 • อาจารย์ หรือ นักวิจัย หรือ เจ้าหน้าที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
 • ศิษย์เก่า
 • ผู้ประกอบการทั่วไป
 • ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ u2t หรือ โครงการ สป.อว. อื่นๆ

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

 • ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล
 • ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร
 • ธุรกิจหัตถกรรมและของประดับ
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจพลังงาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ

 • เทคโนโลยีและองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไป Basic Technology
 • เทคโนโลยีขั้นสูง High Technology (ผลงานหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา)

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผ่านการกลั่นกรอง

ระดับ pre-incubation

 • การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด
 • ความช่วยเหลือและพัฒนาด้านการเขียนแผนธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการตลาด
 • ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์
 • เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • อื่นๆอีกมากกมาย

ระดับ start up

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านการผลิต  ด้านการตลาด และด้านบัญชีการเงิน
 • ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เครื่องหมายการค้า  บรรจุภัณฑ์ และการขอมาตรฐาน
 • ความช่วยเหลือสนับสนุนประสานแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
 • การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
 • การทดสอบตลาดการนำสินค้าออกสู่ตลาดผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆที่ทางโครงการประสาน
 • ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 • ฟรีการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาธุรกิจ ที่ทางโครงการประสาน

เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ*
 2. ใบข้อมูลและรายละเอียดผู้ประกอบการระดับ Pre-incubation หรือ ระดับ Start-up Companies (ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเลือกระดับ)*
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 8. ประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ชุด

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 เมษายน 2566

ลิงค์ใบสมัครและแบบฟอร์มข้อมูลผู้ประกอบการ 

https://livermutlac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ubi_rmutl_ac_th/Er_KbXVJ_8pLhYyGKwhIlEEB1-0IXKLEMUQbdj3yhdZbFQ?e=MLwK8E

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา (https://www.facebook.com/rmutlubi)

ช่องทางการส่งใบสมัคร : อีเมล ubi@rmutl.ac.th หรือ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตั้งอยู่ บริเวณทางลอดอาคารอำนวยการ(ด้านหลัง) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมที่  081-595-8680 , 088-923-6415

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา